Aile Çalışmaları ve Uygulama Merkezi

mevzuat

7 Mart 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27867

YÖNETMELİK

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Aksaray Üniversitesi Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5  (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Aile çalışmaları çerçevesinde, bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, bu alanlarda yapılmış araştırma ve incelemeler hakkında ülke ve dünya kamuoyunu aydınlatmak, Üniversitenin aileye yönelik çalışmalarının yüksek lisans programı ile işbirliği içinde, teori ve uygulama düzeyinde geliştirilmesine ve öğretimine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

b) Aile çalışmalarıyla ilgili akademik faaliyette bulunan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek, bu tür proje ve çalışmalara katılmak,

c) Aksaray ilindeki hızlı toplumsal değişme, kentleşme, iç ve dış göçün aileler üzerinde yarattığı ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik etkilere karşı aile yaşamını güçlendirecek koruyucu hizmetlerle sosyal destek sistemlerini uygulamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6  (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin Eğitim Fakültesi ile diğer fakülte ve birimlerinde, lisans veya yüksek lisans programında ve uluslararası akademik kurumlarda aile çalışmaları odaklı öğrenim gören öğrenciler ile bu alanda araştırma yapan akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretecek araştırma ve inceleme programları geliştirmek ve uygulamak,

b) Aile çalışmaları çerçevesinde, yurt içi veya yurt dışındaki kuruluşlarla birlikte, her türlü eğitim ve bilgi alışverişini sağlayacak etkinlikleri düzenlemek; bu doğrultuda çalıştay, seminer, konferans, kongre, değişim programı gibi bilimsel toplantılar tertiplemek, bu tür çalışmaları kapsayan projeler geliştirmek,

c) Aile çalışmalarının kapsamına giren konulardaki araştırma ve inceleme faaliyetlerine ilişkin bilimsel yayınlar yapmak,

ç) Aile çalışmaları yoğunluklu alanlarda faaliyette bulunacak araştırmacıların ve uluslararası örgütlerin araştırma ve inceleme formasyonu edinmesine yönelik uzmanlık programları düzenlemek,

d) Aile çalışmaları çerçevesi içinde, bu alanda çalışanların araştırma ve incelemelerine imkân sağlamak üzere, Üniversite ile işbirliği içinde çeşitli eğitim-öğretim programları düzenlemek, bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Ailenin korunması, desteklenmesi ve sorunlarının çözümüne yönelik proje ve hizmetler üretip, uygulamak, aile hayatı eğitimi ve savunuculuk hizmetlerine işlerlik kazandırmak,

f) Aile kurumu, kadın, çocuk ve sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak,

g) Kitle iletişim araçlarında yukarda belirtilen amaçlara yönelik programların hazırlanmasına katkıda bulunmak, bilimsel danışmanlık yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8  (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemini belirlemek, bu kurulları toplantıya çağırmak, toplantılarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin çalışmalarını yürütmek,

ç) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10  (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alıp yürütülmesini sağlamak,

b) Proje yürütücüleri ile birlikte, Merkezin projeleriyle ilgili araştırma gruplarının koordinasyonunu sağlamak,

c) Merkezin projelerine ilişkin ortak karar alınmasını gerektiren durumlarda, proje yürütücülerine danışarak karar almak,

ç) Her yılın faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

d) Danışma kurulunun üye adaylarını belirlemek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12  (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili, Üniversitenin ilgili bölümlerinden birer öğretim elemanı ile aile çalışmaları konusuyla ilgili disiplinlerde ulusal ve uluslararası alanda tanınmış, yayın, araştırma ve faaliyetleri bulunan kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilip Rektör tarafından görevlendirilecek en az beşüye ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yapar. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu; her yıl en az bir kez Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte ve onun başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13  (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.